France
United Kingdom
-> Accueil
Hymne National Tonga
Hymne National
Drapeau Tonga
Armoirie Tonga

Ko e Fasi ‘o e Tu’i ‘o e ‘otu Tonga

ʻE ʻotua māfimafi
ko homau ʻeiki koe
ko koe ko e falalaʻanga
mo e ʻofa ki Tonga.

ʻAfio hifo ʻemau lotu
ʻaia ʻoku mau faí ni
mo ke tali homau loto
ʻo maluʻi ʻa Tupou.

La Chanson du Roi des Îles Tonga

Oh Dieu tout-puissant
Tu es notre Seigneur
C'est toi le pilier
Et l'amour du Tonga

Vois nos prières
C'est ce que nous faisons maintenant
Et puisses-tu entendre notre souhait
Et protéger Tupou.